सेंद्रीय शेती
निविदा
जाहिराती
बातम्या
भरती प्रक्रिया
बदली प्रक्रिया
सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
क्षणचित्रे  
शासकीय सुट्टी
 
सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2017
मतदार यादी

सदरची यादी हि भारत निवडणूक आयोगाकडील दि १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप 
मतदार यादीवर आधारित असून ती केवळ नागरिकांच्या माहितीस्तव आहे.


 
 
 
 
 
 
 

जिल्हा परिषद : भविष्य निर्वाह निधी अर्जांचे नमुने व माहिती
समाज कल्याण विभाग - बृहत आराखडा सन २०१४-१५ ते २०१८-१९

दि. १/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची (यादी)
 
  
  

 
महाराष्ट्रातील सर्व पंचायती राज संस्थांचे (जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) संगणकीकरण करुन त्यांचा कारभार ऑनलाईन करण्याचा महत्वांकांक्षी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) हा प्रकल्प
राबविणेत आला आहे. त्या अनुषंगाने संग्राम कक्षाचे कामकाज खालील वेबसाईटवरुन करणेत येते. त्याच्या लिंक्स खालीलप्रमाणे आहेत.

1) नॅशनल पंचायत डिरेक्टरी/लोकल गर्व्हंमेंट डिरेक्टरी -
http://panchayatdirectory.gov.in
2) नॅशनल पंचायत प्रोफाईलर/एरिया प्रोफाइलर - http://areaprofiler.gov.in
3) प्लॅन प्लस आज्ञावली - http://planningonline.gov.in
4) नॅशनल ॲसेट डिरेक्टरी अज्ञावली - http://assetdirectory.gov.in
5) सर्विस प्लस आज्ञावली - http://serviceonline.gov.in
6) संग्रामकक्षामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा - http://sangram.mahaonline.gov.in
7) प्रशिक्षण अज्ञावली - http://trainingonline.gov.in
  


   


 

सर्व हक्क सुरक्षित - सातारा जिल्हा परिषद
   
eXTReMe Tracker