सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
संपर्क
 
सातारा जिल्हा परिषद
   
ई मेल : support@zpsatara.gov.in
   
विभाग ई मेल
अध्यक्ष president@zpsatara.gov.in
उपाध्यक्ष vicepresident@zpsatara.gov.in
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceo@zpsatara.gov.in
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी adceo@zpsatara.gov.in
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी - सामान्य प्रशासन विभाग dyceogad@zpsatara.gov.in
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी - ग्रामपंचायत विभाग dyceovpt@zpsatara.gov.in
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी - महिला व बालकल्याण विभाग dyceoicds@zpsatara.gov.in

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

drda@zpsatara.gov.in
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी cafo@zpsatara.gov.in