गट विकास अधिकारी

गट विकास अधिकारी

अ.क्र. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोड दूरध्वनी भ्रमणध्वनी
1 श्रीमती एस.टी.चव्हाण सातारा 02162 234291 8806923296
2 श्रीमती क्रांती बोराटे कोरेगांव 02163 220262 8275048692
3 श्री.रमेश काळे खटाव 02161 231237 9975920866
4 श्री.गोरख शेलार माण 02165 220226 9822050972
5 श्रीमती अमिता गावडे फलटण 02166 222214 9822780121
6 श्री.एम.के.बिचुकले खंडाळा 02169 252124 9423214723
7 श्री.उदयकुमार कुसुरकर वाई 02167 227034 9730444598
8 श्री.नारायण घोलप महाबळेश्वर 02168 260249 9421208937
9 श्री.सतीश बुध्दे जावली 02378 285226 7588062942
10 श्रीमती साळुंखे पाटण 02372 283028 9075058111
11 श्री.आबासाहेब पवार कराड 02164 222221 9421131306