सातारा जिल्हा परिषदेचे अधिकारी

सातारा जिल्हा परिषदेचे अधिकारी

अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय निवास
थेट थेट
1 मा. श्री. विनय गौडा जी सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी २३०६८८
फॅक्स - २३०६०१
२३३९४५
2 मा. श्री. संतोष धोत्रे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी २२६००५ २२६००४
3 रिक्त पद प्रकल्प संचालक जि.ग्रा.वि.यं., सातारा २३४१८९
फॅक्स - २३४१८९
२३४१५७
4 मा. श्री. मनोज जाधव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) २३८१२६ -
5 मा. श्री. अविनाश फडतरे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) २३३८४३ -
6 मा. श्री. एम.एम.ससे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) २३३७५२
फॅक्स - २२९८८८
-
7 मा. श्री. किरण सायमोते उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्वच्छता विभाग) २३६५६९ -
8 श्रीमती प्रभावती कोळेकर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) २३४८०७
फॅक्स - २३९४७२
-
9 श्री. राजेश क्षिरसागर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) २३३५२२
फॅक्स - २३३५२२
-
10 श्री. मगदुम शिक्षणाधिकारी (निरंतर) २३७६८७ -
11 श्री. लवटे कार्यकारी अभियंता बांधकाम (उ.) २३८१९० -
12 श्री. संतोष रोकडे कार्यकारी अभियंता बांधकाम (द.) २२७९२७ -
13 डॉ. अनिरुध्द अठल्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी २३३०२५
फॅक्स - २३०३९९
-
14 डॉ. संजय शिंदे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी २३३७९३ -
15 श्री.विनायक पवार कृषि विकास अधिकारी २३४१८६ -
16 श्री. हरेश्वर डोंगरे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी २२८७६४ -
17 श्री. डी.पी.कदम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना २३५०४८ -
18 श्री. अमोल नाईक कार्यकारी अभि.ल.पा. विभाग २२७९९८ -
19 श्री.एस.एस.शिंदे कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु. २३०२२६ 9921301155
20 श्रीमती राजश्री पाटील उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी - -
21 श्री. सुनिल जाधव लेखाधिकारी-1 - -
22 श्री. सुहास हिंदूराव पवार लेखाधिकारी-2 233832 -
23 श्री. टोणपे वरिष्ठ भू.वै.सातारा २३७५८६ -
24 श्री. लाडे उपअभियंता यांत्रीकी २२९६०४
फॅक्स - २२९६०४
-

टीप : अंतर्गत दूरध्वनी व्यवस्थेसाठी थेट दूरध्वनी क्रमांक २३४८४७