बदली

बदली

अर्थ विभाग लेखा संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या सन 2019   3990
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - बदली अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी - सन २०१९   2162
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्ग ४ चे संवर्ग व्रणोपचारक - अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी - सन २०१९   2145
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग बदली अंतिम जेष्ठता यादी   8768
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : पर्यवेक्षिका संवर्गाच्या प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदलीबाबत   2523
कृषी विभाग कृषी विभाग - रिक्त पदांचा अहवाल   797
कृषी विभाग कृषी विभाग - सर्वसाधारण बदल्या सन 2019 व रिक्त पदांचा अहवाल   10618
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन 2019   678
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक संवर्गाची विनंती व आपसी बदल्‍याांंची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाज्‍येष्‍ठता यादी सन २०१९ सातारा जि.प. संकेेेेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत   1467
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी सेवाजेष्ठता यादी 2019   1066
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी सेवाजेष्ठता यादी 2019   475
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019   1010
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019   409
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली अंतिम सेवाजेष्ठता 2019   1243
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदलीची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी   2790
कृषी विभाग कृषी विभाग - संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन 2019   3052
सामान्य प्रशासन विभाग आपसी कनिष्ठ सहायक (प्रशासन), आपसी वरीष्ठ सहायक (प्रशासन) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   75
अर्थ विभाग सर्वसाधारण बदल्या सहाययक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाययक (लेखा) आणि कनिष्ठ सहाययक (लेखा) प्रशासकिय,विनंती व आपसी बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019   5847
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक विनंती बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019   697
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या कनिष्ठशाखा अभियंता प्रशासकिय,विनंती व आपसी बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019   3231
बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदल्या कनिष्ठ आरेखक व अनुरेखक विनंती बदली तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2019   760
बांधकाम विभाग बांधकाम विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन 2018   3231
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिका संवर्ग - तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी   3064
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभागाकडील विस्‍तार अधिकारी पंचायतव ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या प्रशासकी/ विनंती,आपसी बदलीसाठी तात्पुरती वास्तदव्य सेवाजेष्ठयता यादी सन २०१९   1843
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19   1599
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19   420
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली सेवाजेष्ठता यादी 2018-19   1210
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभागाकडील वर्ग ३ चे संवर्ग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्ग ४ चे संवर्ग व्रणोपचारक - सर्वसाधारण बदल्या - सन २०१९   4486
आरोग्य विभाग आरोग्य कर्मचारी बदलीबाबत   9014
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या - सन २०१९   930
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभागाकडील ग्रामसेवक संवर्गाच्‍या विनंती,आपसी बदलीसाठी पात्र ग्रामसेवकांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी सन २०१९   1570
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग सन 2014 मधील पदावणत केलेले मुख्याध्यापक सेवाजेष्ठता यादी   7311
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, आणि व्रणोपचारक यांची दि. 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता यादी   4574
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) अंतिम जेष्ठता यादी दिनांक 1/1/2018   13305
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2019   290
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक(प्रशासन) तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2019   184
सामान्य प्रशासन विभाग लघुटंकलेखक या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   86
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (निम्न श्रेणी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   745
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   56
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , विस्तार अधिकारी (सांखिकी) , लघुलेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघुटंकलेखक यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   130
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   404
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांखिकी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   2023
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   159
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग आंतर जिल्हा बदलीने सातारा जिल्हा परिषदेकडे येणारे (पहिल्या टप्यातील) सन २०१७ मधील सर्व शिक्षक   773
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका यांची दिनांक 1-1-2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.   4743
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2019 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी   968
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा सेवा जेष्ठता यादी १ जानेवारी १०१८ प्रसिद्ध केलेबाबत.   7029
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना : 1-1-2019 ची पर्यवेक्षिका संवंर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी   221
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   7068
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   6204
पशुसंवर्धन विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, व्रणोपचारक यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   204
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा ३ - आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य सेवक (महिला) यांची दिनांक 1-1-2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   2205
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य पर्यवेक्षक महिला जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   431
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2019 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   1701
ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा तांत्रिक वर्ग -३ (कार्यकारी विस्तार) दर्जा -2 विस्तार अधिकारी (पं ./स.क./ ए.ग्रा.वि.अ. ) यांची अंतिम जेष्ठता यादी   521
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग - ३ (कार्यकारी व ग्राम विस्‍तार) दर्जा १,यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी   914
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक जिल्हा सेवा वर्ग -३ (दुय्यम कार्यकारी व ग्राम विस्तार) दर्जा 1, यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   4388
पशुसंवर्धन विभाग सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक आणि वर्नोपचारक यांची दिनांक १.१.२०१८ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.   42
कृषी विभाग कृषी अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   6136
कृषी विभाग विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गाची दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची   7760
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा सेवा जेष्ठता यादी दिनांक १ जानेवारी २०१७ प्रसिदध करणेबाबत   83
सामान्य प्रशासन विभाग परिचर,हवालदार,सफाईगार (वर्ग-4 )यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत   544
सामान्य प्रशासन विभाग परिचर (वर्ग-4) संवर्गातील एस.एस.सी पास कर्मचा-यांची तात्पुरती यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत   286
सामान्य प्रशासन विभाग वाहन चालक (वर्ग-3) यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी सन 2018 प्रसिध्द करणेबाबत   521
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी सजा पुनर्रचनेनुसार करावयाच्या समायोजनासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   5239
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी सजा पुनर्रचनेनुसार करावयाच्या समायोजनासाठी वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत   36
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका संवर्ग - बदल्या 2018 - दिनांक 1-1-2018 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी.   5034
बांधकाम विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता - आपसी बदली अंतिम बदली यादी 2018   401
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - विनंती अंतिम बदली यादी 2018   5
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी विनंती बदली अंतिम यादी   1147
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली अंतिम यादी   649
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्र प्रमुख विनंती बदली अंतिम यादी   1720
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदली , विनंती बदली , आपसी बदली - अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   3963
पशुसंवर्धन विभाग बदली उपस्थिती बाबत पत्र   5
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - प्रशासकीय अंतिम बदली यादी 2018   5
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक - विनंती अंतिम बदली यादी 2018   5
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक - विनंती अंतिम बदली यादी 2018   5
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक - प्रशासकीय अंतिम बदली यादी 2018   5
कृषी विभाग कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) - विनंती बदली व प्रशासकीय बदली - अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   770
आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   230
आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   444
आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   1360
आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   1290
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   1304
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   850
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक - विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   342
अर्थ विभाग लेखा संवर्ग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय, विनंती बदल्याबाबत   3491
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी पचायत-आयआरडीपी विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   309
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी पचायत-आयआरडीपी प्रशासकिय बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   274
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   1072
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक आपसी बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   88
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी विनंती बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   298
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी आपसी बदली अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   68
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी , ग्रामविकास अधिकारी , ग्रामसेवक बदल्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन २०१८ प्रसिध्द करणेबाबत   86
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिक संवर्ग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदल्याबाबत   2348
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये आपसी बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी   70
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये प्रशासकीय बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी   86
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये प्रशासकीय बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी   64
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये विनंती बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी   123
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:जिपब-414/प्र.क्र.११२/आस्था -१४ दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये विनंती बदलीसाठी पत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी   107
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   53
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   47
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   44
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   62
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील आपसी बदलीसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   37
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   53
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ट /शाखा अभियंता - विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचार्यांची अंतिम यादी   413
अर्थ विभाग लेखा विभाग - बदल्या 2018 - प्रशासकीय / विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   1530
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   16
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   16
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - बदल्या 2018 - आपसी बदलीसाठी पात्र कर्मचार्यांची यादी   16
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018 - एकाच मुख्यालयात १० वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाल झालेल्या कर्मचार्यांची यादी   1166
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - कनिष्ठ / शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018   3214
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - कनिष्ठ / शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्ग - बदल्या 2018   3214
आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका - विनंती बदल्या 2018   2409
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) - विनंती बदल्या 2018   173
आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक - विनंती बदल्या 2018   152
आरोग्य विभाग आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती विनंती बदल्या 2018 बाबत   116
आरोग्य विभाग औषध निर्माता - विनंती बदल्या 2018   132
आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) - विनंती बदल्या 2018   184
आरोग्य विभाग कुष्ठरोग तंत्रज्ञ - विनंती बदल्या 2018   60
आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक पुरुष - विनंती बदल्या 2018   160
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशु विकास अधिकारी विनंती बदल्या 2018   23
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशु विकास अधिकारी प्रशासकीय बदल्या 2018   23
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक विनंती बदल्या 2018   23
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक विनंती बदल्या 2018   23
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक प्रशासकीय बदल्या 2018   23
पशुसंवर्धन विभाग आक्षेप पत्र   23
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी केंद्र प्रमुख सेवा जेष्ठता बदली 2018   4686
कृषी विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) संवर्ग   20
महिला व बाल विकास विभाग पर्यवेक्षिका या संवर्गातील प्रशासकीय,विनंती व आपसी बदल्याबाबत   268
महिला व बाल विकास विभाग संवर्ग - पर्यवेक्षिका प्रशासकीय बदल्याची वास्तव तात्पुरती जेष्ठता यादी २०१८   1678
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक - शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती   404
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी - शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती   89
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामविकास अधिकारी आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्याची माहिती   81
ग्रामपंचायत विभाग शासन निर्णय क्र. जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४,दिनांक १५ मे २०१७ अन्वये प्रशासकीय बदल्या संदर्भत माहिती   191
ग्रामपंचायत विभाग शासन शुध्दपत्रक क्रमांक जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४,दिनांक २ जानेवारी २०१७ अन्वये विनंती बदल्या संदर्भत माहिती   98
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्याची माहिती   47
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागाकडील संवर्ग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८   122
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   46
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   51
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यीकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   47
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   62
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   54
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील आपसी बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   36
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   2460
आरोग्य विभाग दि.१/१/२०१८ रोजीच्या वैदयकिय अधिकारी वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत   959
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   3400
अर्थ विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील विस्तार अधिकारी सांख्यीकी पदांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   524
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सहायक प्रशासन अधिकारी ) विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   386
महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   185
आरोग्य विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   379
ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कार्यकारी व ग्रामविस्तार अधिकारी(विस्तार अधिकारी पंचायत) यांची विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   786
शिक्षण (माध्यमिक) विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ शिक्षण विस्तार अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   429
कृषी विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील कृषी अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   369
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ मधील सहा पशुधन विकास अधिकारी विभागीय स्तरावरील दि १/१/२०१७ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्धी बाबत   268
सामान्य प्रशासन विभाग लघुटंकलेखक जिल्हा सेवा वर्ग - ३(दुय्यम लिपिकवर्गीय) श्रेणी १ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.   108
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(निम्न श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.   748
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक(उच्च श्रेणी) जिल्हा सेवा वर्ग - ३(लिपिकवर्गीय) श्रेणी ३ दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.   21
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १.१.२०१८ रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), लघुलेखक उच्च व निम्न श्रेणी व लघुटंकलेखक यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.   129
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची   399
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची   1890
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची   162
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ आरोग्य दर्जा - १ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग -३ , यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   1025
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी.   6514
आरोग्य विभाग दिनांक 1-1-2018 रोजीची आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य पर्यवेक्षक महिला जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम जेष्ठता यादी.   7161
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ यांची दिनांक १.१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी   190
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - सहाय्यक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.   421
अर्थ विभाग अर्थ विभागाकडील लेखासंवर्ग यांची दिनांक 01/01/2018 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी   708
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   1729
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१८ रोजीची आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी , कुष्ठरोग तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   2178
ग्रामपंचायत विभाग दिनांक 1.1.2017 ची ग्रामपंचायत कर्मचायाची अंतरिम जेष्ठता सूची /यादी   471
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक जिल्हा सेवा वर्ग -३ (दुय्यम कार्यकारी व ग्राम विस्तार ) दर्जा १ , ग्रामविकास अधिकारी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ (कार्यकारी) व ग्राम विस्तार दर्जा १ , व जिल्हा तांत्रिक वर्ग -३ (कार्यकारी विस्तार) दर्जा -२ विस्तार अधिकारी (पं/सक/एग्रावियं) यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेस मान्यता मिळणेबाबत   335
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा - ३ - पर्यवेक्षिका यांची दिनांक 1-1-2018 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.   425
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद सेवेत असलेल्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा सेवा वर्ग ३ (शैक्षणिक) दर्जा ३ मधील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   25
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद सेवेत असलेल्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा सेवा वर्ग ३ (शैक्षणिक) दर्जा २ मधील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   39
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग उपशिक्षक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७   1305
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७   91
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग मुख्याध्यापक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची - ०१/०१/२०१७   91
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   119
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ औषध निर्माता यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1239
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य सेवक (पुरुष) यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   3261
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1700
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ (आरोग्य) दर्जा - ३ आरोग्य पर्यवेक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   130
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजीची आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला) जिल्हा सेवा वर्ग -३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   136
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   135
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   1423
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   114
आरोग्य विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (आरोग्य) दर्जा -३ आरोग्य सेवक (महिला) यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   5461
आरोग्य विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजीची कुष्ठरोग तंत्रज्ञ या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   918
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मुख्य आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1119
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ यांत्रिकी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1187
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   2075
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   15406
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील जोडारी ( फिटर) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1115
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील अनुरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   3992
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील विजतंत्री वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1106
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील आरेखक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1849
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ यांत्रिकी जिल्हा सेवा वर्ग - ३ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1132
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   13037
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मिस्त्री वर्ग - २ यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   2017
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील रायटिंग मुकादम यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1509
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील स्थापत्य अधिकारी सांख्यिकी ( कार्यव्यावी आस्थापना) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1534
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील परिचर (हेल्पर वर्ग - ३ ) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1083
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील ऑईलमन यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1164
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मजूर मैलकामगार यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   7234
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील मजूर लिपिक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1571
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील लॉंच डेकहँड / चौकीदार यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1397
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील लॉंच कंडक्टर यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1095
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील वाहन चालक वर्ग - ३ ( कार्यव्यावी आस्थापना) यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1342
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १/१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषदेतील क्लिनर / स्वच्छक यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   1567
सामान्य प्रशासन विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ,लघुलेखक (उच्च व निम्न श्रेणी ) , लघु टंकलेखक यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत   126
सामान्य प्रशासन विभाग लघु टंकलेखक जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( दुय्यम लिपीकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी   114
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (निम्नस्तरीय ) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( लिपिकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी   955
सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक (उच्च श्रेणी ) जिल्हा सेवा वर्ग - ३ ( लिपिकवर्गीय ) श्रेणी ३ यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी   35
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गात दि. ३१/०३/२०१५ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची   399
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) या संवर्गात दि. १५/१०/१९९६ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची   1849
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या संवर्गात दि. ३१/०३/२००५ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता सुची   162
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३, जिल्हा सेवा वर्ग-३ मधील कृषि अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), आरोग्य पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (कक्ष अधिकारी) व विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचारी यांची विभागीय स्तरावरील दिनांक १/१/२०१६ व १/१/२०१७ ची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता यादी   1326
महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ समाजकल्याण दर्जा ३ मुख्य सेविका (पर्यवेक्षिका) यांची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सुची   1443
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी - प्रशासकीय / विनंती बदलीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांचा तपशिल   838
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी   3996
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - प्रशासकीय / विनंती बदल्यास उपस्थित राहणेबाबत   612
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   48
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम पात्र कर्मचारी यादी   57
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   49
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   58
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   97
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम पात्र कर्मचारी यादी   42
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   49
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   67
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   56
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   183
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   64
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी - संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी   51
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय / विनंती बदलीबाबत   1516
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७   1240
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७   1999
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहायक महिला- अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७   1805
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहायक पुरुष - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७   1630
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - विस्तार अधिकारी आरोग्य - विनंती बदल्यांची माहिती सन २०१७   640
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला - अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७   2922
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   197
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   216
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ / शाखा अभियंता - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   1043
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ / शाखा अभियंता - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   421
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   206
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - विनंती बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   403
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - आपसी बदली करीता अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी   376
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना - पर्यवेक्षिका या संवर्गाच्या प्रशासकीय, विंनती व आपसी बदल्याबाबत माहिती   1995
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी प्रपत्र - २ विनंती बदल्याची माहिती दिनांक.३१/०५/२०१७ अखेर   233
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामविकास अधिकारी प्रकरण १ मधील ४(४) अन्वये विनंती बदल्या संदर्भात यादी   48
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी   130
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी प्रकरण १ मधील ४(४) अन्वये विनंती संदर्भात आपसी बदलीसाठी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी   120
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी दिनांक ३१/०५/२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती   121
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी   76
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक दिनांक २ जानेवारी २०१७ विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी   331
कृषी विभाग विस्तार अधिकारी (कृषि ) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ दि. १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठताक्रम यादी   5082
कृषी विभाग कृषि अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग - ३ दि. १/१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठताक्रम यादी   3300
बांधकाम विभाग विनंती आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता   374
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बाबत - शिक्षण विस्तार अधिकारी / केंद्रप्रमुख   2835
अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी , जिल्हा सेवा (वर्ग ३ ) (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   3222
अर्थ विभाग लेखा संवर्गातील कार्मचार्यांची प्रशासकीय / विनंती बदली   1480
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ आरेखक   221
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ आरेखक   208
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता   1035
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ / शाखा अभियंता   1027
बांधकाम विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक   404
बांधकाम विभाग एकाच मुख्यालयात १० वर्षा पेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती यादी संवर्गाचे नाव - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक   209
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामविकास अधिकारी   257
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामविकास अधिकारी   47
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी   135
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी   115
ग्रामपंचायत विभाग दिनांक ३१.०५.२०१७ पर्यंत एकाच मुख्यालयात सेवा झालेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - विस्तार अधिकारी   131
ग्रामपंचायत विभाग आपसी बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामसेवक   73
ग्रामपंचायत विभाग विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कार्मचार्यांची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी संवर्ग - ग्रामसेवक   371
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   85
सामान्य प्रशासन विभाग वरीष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   30
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७   27
सामान्य प्रशासन विभाग सहा.प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   43
सामान्य प्रशासन विभाग सहा प्रशासन अधिकारी प्रशासकीय बदलीसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017   47
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   50
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   46
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहा या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   63
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ.प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   53
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   63
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   143
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहा या संवर्गातील विनंती आपसी बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   54
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील प्रशासकीय बदलीसाठी कर्मचा-याची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017   43
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील सन २०१७ मधील प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबत   5342
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे विनंती बदल्या २०१७   117
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - औषध निर्माण अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७   64
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७   62
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७   63
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - विस्तार अधिकारी - विनंती बदल्याची माहिती सन २०१७ जेष्ठता यादी सन २०१७   44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - संवर्ग: आरोग्य सहाय्यक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७   108
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी विनंती बदली सन २०१७   147
महिला व बाल विकास विभाग प्रशासकीय बदल्यांची वास्तव तात्पुरती जेष्ठता यादी २०१७   3829
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - दि . १.१.२०१७ ची जिल्हा सेवा वर्ग - ३ वाहन चालक यांची अंतिम जेष्ठता यादी   851
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत बदल्या २०१७ अवघड क्षेत्र शाळांची यादी - तालुकानिहाय   3881
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३ - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ (आरोग्य) दर्जा १ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   668
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - परिचर वर्ग ४ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी   392
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३, कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) जिल्हा सेवा वर्ग ३ यांची दि. १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी   557
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), कुष्ठरोग तंत्रज, आरोग्य पर्यवेक्षक, ओषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   4317
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   376
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ समाजकल्याण दर्जा ३ - पर्यवेक्षिका यांची ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी   376
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (महिला), आरोग्य सहाय्यक (महिला), आरोग्य पर्यवेक्षक (महिला) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ यांची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   3200
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब - पदोन्नतीकरीता जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ - आरोग्य पर्यवेक्षक अधिकारी यांची विभागीय स्तरावरील १/१/२०१५ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी   456
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) प्रथम श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी   1904
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१६   304
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१५   275
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१४   296
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१३   303
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०१२ 01-01-1900 ते 01-01-1900 270
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली यादी सन २०११   499
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), जिल्हा सेवा वर्ग ३ (लेखा) तृतीय श्रेणी यांची ०१/०१/२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी   2770
अर्थ विभाग अर्थ विभाग - लेखा संवर्गातील सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांची संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   1504
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांखिकी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   30
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - विनंती बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   35
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बाल विकास विभाग - पर्यवेक्षिका यांची प्रशासकीय, आपसी व विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   3559
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - कनिष्ठ आरेखक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   193
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   770
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - शाखा अभियंता - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   660
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   276
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - ओषध निर्माता यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   71
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   156
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   46
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   44
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) यांची दिनांक १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी   95
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - आंतरजिल्हा बदली - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.   14941
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - केंद्रप्रमुख- यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   8571
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - मुख्याध्यापक - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   8373
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी श्रेणी २ - यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी   4759
महिला व बाल विकास विभाग एकात्मिक बाल विकास योजना - पर्यवेक्षिका यांची बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   7564
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक - एकाच मुख्यालयात १० वर्षे पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   304
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सहाय्यक (पुरुष), ओषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ यांची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   87
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - विस्तार अधिकारी यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्याबाबतची माहिती   167
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग अर्थ विभाग : लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रशासकीय व विनंती बदली बाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 04-01-2017 ते 17-01-2017 1612
कृषी विभाग कृषी विभाग - कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) - प्रशासकीय बदली व विनंती बदली साठी पात्र कर्मचारी यांची यादी   245
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी - प्रशासकीय बदली अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   32
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - सर्वसाधारण बदल्या सन २०१६ - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   138