ई-गव्हर्नंस

ई-गव्हर्नंस

उपक्रम विभाग / तपशील फायदे
मासिक पगार पत्रक : प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक : मासिक पगार पत्रक
पगार पत्रक : आस्थापना विषयक बाबी
१२००० प्राथमिक शिक्षकांचे मासिक पगार पत्रक करण्यासाठी ४० ते ५० कर्मचारी प्रत्येक तालुकानिहाय ७/८ ते आठ दिवस (साधारण ५०० शिक्षक) लागत असत. गेल्या १० वर्षापासून तेच काम फक्त दोन पुर्ण वेळ व ८ आठ अर्धवेळ कर्मचारी (दोन दिवस प्रती महिना) करता. याशिवाय मागणीनुसार ते आस्थापना विषयक व भ. नि. नि. विषयक कोणतीही माहिती त्वरीत देवू शकतात.
जि. प. भ. नि. नि. शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचा भ. नि. नि. ही संगणक प्रणाली अवलंबण्याआधी अर्थ विभागातील ६/८ कर्मचारी भ. नि. नि. या विषयावर काम करीत होती. १९८९ पासून हे काम आता फक्त दोन पुर्ण वेळ कर्मचारी करतात. यामध्ये खाते नोंदवही अद्यावत ठेवणेपासून ते ब्रॉडशीट व स्लिपा तयार करणे तसेच भ. नि. नि. वरील व्याज आकारणी केली जाते.
जि. प. हिशोब प्रणाली हिशोब प्रणाली दररोज १५/२० मिनिटे प्रमाणक व जमा पावती यांचे प्रणाली मध्ये भरणा केल्यावर अर्थ विभागांकडील फॉर्म नंबर १३ ते २१ नंबरचे अहवाल आपोआप तयार होतात. यासाठी पुर्वी ४/५ अर्थ विभागांकडील कर्मचारी व प्रत्येक पं. स. कडील १ कर्मचारी पुर्ण वेळ द्यावा लागत असे. आता फक्त १ कर्मचारी पुर्ण वेळ व पंचायत समितीकडील १ कर्मचारी महिन्यातून १ दिवस या कामासाठी लागतो.
जि. प. निवृत्ती वेतन जिल्ह्यातील ६००० सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वेतन संगणकीकृत जिल्ह्यातील ६००० सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीवेतन (११ पंचायत समितीसह) दरमहा तयार केले जाते.
कामकाज सनियंत्रण बांधकाम विभाग (सर्व पंचायत समितीसह) जिल्हा परिषद व पंचायत समितींकडील सर्व कामे मंजूरीचे तारखेपासून ते सद्यस्थतीपर्यंत सर्व माहिती तपशीलवार उपलब्ध
अंदाजपत्रक सनियंत्रण अर्थ विभाग सर्व अनुदान्रेखर्च यांचे संनियत्रण
प्राथमिक शिक्षक नियुक्त्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सर्व प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती प्रणाली संगणकीकृत
ग्रामसेवक नियुक्त्या ग्रामपंचायत विभाग सर्व ग्रामसेवकांची नियुक्ती प्रणाली संगणकीकृत
रेकॉर्ड रुम सर्व विभाग अभिलेख कक्ष
हिशोब संगणक प्रणाली सर्व विभाग प्राथमिक चाचणी कार्यरत