विभाग महत्वाची माहिती

विभाग महत्वाची माहिती

सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 - श्री शिवाजी जाधव यांचे_ Affidavit_01/10/2019   3698
सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 - श्री शिवाजी जाधव यांचे नामांकन पत्र_01/10/2019   2086
सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 - श्री उदयनराजे भोसले यांचे_Affidavit_01-10-2019   2427
सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 - श्री उदयनराजे भोसले यांचे नामांकन पत्र-2_01-10-2019   2368
सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 - श्री उदयनराजे भोसले यांचे नामांकन पत्र_01-10-2019   5923
सामान्य प्रशासन विभाग 45 सातारा लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूक 01-10-2019 ते 01-10-2019 909
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षा सूची   307
कृषी विभाग बायोगॅस लाभार्थी यादी सन 2018-19   515
आरोग्य विभाग सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात, प्रतिबंध, व व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा, व वितरण याचे विनीमन) कायदा २००३   1073
आरोग्य विभाग The cigarettes and other tobacco products ACT 2003 (Prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution)   864
ग्रामपंचायत विभाग 26 जानेवारी 2019 ग्रामसभा विषयपत्रिका सहपत्रांसह   1703
सामान्य प्रशासन विभाग Annual Administrative Report : Zilla Parishad, Satara for the year 2017-18 01-01-1900 ते 01-01-1900 785
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणाची अंमलबजावणी   13263
ग्रामपंचायत विभाग आमचं गाव आमचा विकास उपक्रमांतर्गत 2019-20 चा ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) अंतीम करण्याबाबत   24339
कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ साठी पात्र अर्जदारांची निवड व प्रतिक्षाधिन यादी   4912
महिला व बाल विकास विभाग पंचायत समिती फलटण : महिला व बाल विकास विभाग - महिला सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत   773
कृषी विभाग जिल्हा परिषद सेस २०१८-१९ योजनांतर्गत निवड होणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना   59
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण योजना) अंतर्गत एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत एक दिवशीय सुधारित मिश्र कुक्कुट पिल्लांचे गट वाटप योजनेबद्दल माहिती व लाभार्थी निवडी करिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना   273
कृषी विभाग 1 ते 31 जुलै 2018 या कालावधीमध्‍ये डिप सी.सी.टी. व सी.सी.टी. झालेल्‍या कामांवर बी टोकन कार्यक्रम विशेष मोहिम म्‍हणून राबविणेबाबत   820
ग्रामपंचायत विभाग HLMC MINUTES of MEETING 24/4/2018 - उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती (महाबळेश्वर-पाचगणी ESZ) सभा इतिवृत्त   764
ग्रामपंचायत विभाग प्रादेशिक योजना म.प्रा.नि.व न.अधिनिसम १९६६ चे कलम १५(१) अन्वयेची अधिसूचना   8289
ग्रामपंचायत विभाग 15.1.2018 रोजीचे उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचा कार्यवृत्तांत   666
सामान्य प्रशासन विभाग वार्षिक प्रशासन अहवाल सन 2016-17   696
कृषी विभाग अनु. जाती उपयोजनेंतर्गत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन 2017-18 अंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थींची यादी   1077
पशुसंवर्धन विभाग विशेष घटक योजना अंतिम खाद्य वाटप , शेळी गट वाटप व दुधाळ गट वाटप लाभार्थी यादी   686
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बाल विकास समिती सदस्यांची अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत   384
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामपंचायत दप्तर तपासणी अतिरिक्त नमुना   554
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बाल विकास समिती सदस्यांची अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत   498
सामान्य प्रशासन विभाग कार्यवृत्तांत उच्चस्तरीय संनियंत्रण संमिती महाबळेश्वर पाचगणी ESZ 14.11.2017 बैठक   548
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्या बाबतची प्रतीक्षा यादी   216
सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 9.9.2017 रोजीचे उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचा कार्यवृत्तांत   4709
कृषी विभाग सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजनेंतर्गत लाभ देणेत आलेल्या लाभार्थ्याची यादी   6193
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकांची निवडश्रेणी मंजुरीसाठी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत   1907
लघुपाटबंधारे विभाग रिक्त पदाचा अहवाल ( सर्व संवर्गनिहाय रिक्त पदांची माहिती ) (माहे मार्च २०१७ अखेर)   31
लघुपाटबंधारे विभाग पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजना व त्यापासून निर्माण होणारी प्रकल्पसिचन क्षमता ३१/३/२०१७ अखेर   25
ग्रामपंचायत विभाग प्रारुप प्रादेशिक योजना   31136
ग्रामपंचायत विभाग माहे ऑक्टोंबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकी संदर्भातील तपशील   103
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण सभा दिनांक २१/०१/२०१६ - कार्यवृत्तांत   16120
सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण सभा दिनांक ०४/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत   9277
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग : एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन २०१६-१७) - एक दिवसीय सुधारित मिश्र कुक्कुट पिल्लांचे गट वाटप योजना   182
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १८/०९/२०१५ - कार्यवृत्तांत   52
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १३/१०/२०१५ - कार्यवृत्तांत   55
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २१/०८/२०१५ - कार्यवृत्तांत   55
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २३/०७/२०१५ - कार्यवृत्तांत   31
कृषी विभाग राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६ अंतर्गत शासकीय अनुदान मंजूर केलेल्या बायोगॅस सयंत्र धारकांची तालुकानिहाय यादी   110
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सभेचा कार्यवृत्तांत माहे एप्रिल-15,मे-15,जुन-15,जुलै-15,ऑगस्ट-15,सप्टेंबर-15 व ऑक्टोंबर 2015   1427
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचा माहे ऑक्टोंबर 2015 चा कार्यवृत्तांत   121
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ०७/११/२०१५ - कार्यवृत्तांत   1525
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ०५/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत   504
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती मासिक सर्वसाधारण सभा माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2015 चा कार्यवृत्तांत   493
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक ३०/१२/२०१५ - कार्यवृत्तांत   143
कृषी विभाग अ. जा. उपयोजनेअंतर्गत अनु.जाती व नवबौध्द शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य देणेची विशेष घटक योजना - सन २०१५-१६ लाभार्थी निवड यादी   134
कृषी विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक २७/०१/२०१६ - कार्यवृत्तांत   334
बांधकाम विभाग बांधकाम समिती - सर्वसाधारण सभा दिनांक १२/०३/२०१६ - कार्यवृत्तांत   755
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सर्वसाधारण सभा दिनांक ०५/०४/२०१६ चा कार्यवृत्तांत   358
पशुसंवर्धन विभाग पशुसंवर्धन विभाग : एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६) अंतिम यादी   1343