निविदा

निविदा

जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र.प्रिंटींग प्रेस ए ग्रेड मिलचे मुद्रण साहित्य खरेदी ई-निविदा प्रथम मुदतवाढ. 09-12-2019 ते 12-12-2019 29
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र.प्रिंटींग प्रेस ४२ इंच Fully Automatic Cutting Machine खरेदी ई-निविदा प्रथम मुदतवाढ. 09-12-2019 ते 16-12-2019 26
पशुसंवर्धन विभाग जि.प्र. पशुसंवर्धन विभाग GeM पोर्टलवरील निविदा.   163
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र. प्रिंटींग प्रेस GeM पोर्टलवरील निविदा.   5
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र. मुद्रणालयास मुद्रण साहित्य पुरवणे. 20-11-2019 ते 04-12-2019 930
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र. मुद्रणालयामध्ये फ़्लेक्स विनायल,ब्याकलिट पुरवणे. 20-11-2019 ते 04-12-2019 636
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जि.प्र. मुद्रणालयामध्ये ४२ इंच Fully Automatic Cutting Machine पुरवणे. 20-11-2019 ते 04-12-2019 863
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना १ - कनिष्ठ व वरिष्ठ सहाय्यक पदांवर कंत्राटी स्वरूपात पदभरती करणे साठी ई-निविदा - कंत्राटी नोकर भरती अर्ज स्विकृतीस मुदतवाढ - शुद्धीपत्रक क्रमांक २   31
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस जाहीर ई-निविदा सुचना १ - कनिष्ठ व वरिष्ठ सहाय्यक पदांवर कंत्राटी स्वरूपात पदभरती करणे साठी ई-निविदा   57
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग निविदा सूचना - संगणक, प्रिंटर, सर्व्हर, हार्डवेअर वस्तू देखभाल व दुरुस्ती करण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत   789
सामान्य प्रशासन विभाग OFC केबल आणि इतर मिडिया पार्ट करिता एक वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती मक्ता निश्चित करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत ( द्वितीय मागणी )   691
सामान्य प्रशासन विभाग OFC केबल आणि इतर मिडिया पार्ट करिता एक वर्षासाठी देखभाल व दुरुस्ती मक्ता निश्चित करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत   553
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन लेखापाल नियुक्ती जाहिरात   2561
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा परिषद सातारा यांना डिजीटल LED मीडिया व्हॅन भाडेतत्वावर घेणेची जाहीर दरपत्रके मागणी   1366
सामान्य प्रशासन विभाग सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणेचा वार्षिक देखभाल मक्ता निश्चित करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत   772
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन पालखी करीता मार्गावर तात्पुरते शौचालय पुरवणे   622
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस चाररंगी आणि डीजीटल छपाई करणेसाठी वार्षिक दरपत्रक   126
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस बायडींगची कामे करणेसाठी वार्षिक दरपत्रक   109
जि. प. प्रिंटिंग प्रेस विविध प्रकारच्या नोंदवह्या बांधणीकरणेसाठी वार्षिक दरपत्रक   105
ग्रामपंचायत विभाग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील अभ्यास दौऱ्यासाठी टूर पॅकेजच्या एकत्रित दरपत्रकाबाबत.   1044
ग्रामपंचायत विभाग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिल्हा परिषद सातारा - टूर पॅकेज बाबत एकत्रित दर पत्रक देणेबाबत.   1684
सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत समिती माण (दहिवडी) - पंचायत समिती सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत (अंतिम मुदतवाढ)   220
सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत समिती माण (दहिवडी) - पंचायत समिती सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत (मुदतवाढ)   758
सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत समिती माण (दहिवडी) - पंचायत समिती सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत   273
महिला व बाल विकास विभाग महिला व बालविकास समिती सदस्यांचा अभ्यासदौरा आयोजित करणे बाबत   425
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ११ महिन्याकरिता भाडेतत्वावर वाहने घेणे व दरकरार करणेबाबत   170
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा सुचना ( प्रथम मागणी )   111
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी डिजिटल LED मीडिया व्हॅन भाडेतत्वावर घेणेसाठी जाहीर दरपत्रके मागणी   547
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन विविध योजनांचे लेखापरिक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची निवड करणेबाबत   2188
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जलस्वराज्य-२ कार्याक्रमातर्गत पाणी व स्वछता क्षेत्रासाठी विकसीत करण्यात आलेल्या सनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणालीच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संगणक प्रणाली उपलब्ध असलेल्या संस्थेकडून दरपत्रके मागविणेबाबत   727
महिला व बाल विकास विभाग स्टेडीओमिटर्स् खरेदी करणे-दरपत्रके मागविणेबाबत- तिसरी वेळ.   305
महिला व बाल विकास विभाग अंगणवाडीतील मुलांची मापे घेणेसाठी स्टेडीओमिटर्स खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत   296
महिला व बाल विकास विभाग अंगणवाडीतील मुलांची मापे घेणेसाठी स्टेडीओमिटर्स खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत   309
महिला व बाल विकास विभाग महिला बाल विकास विभागाकडील योजने अंतर्गत पुरस्कार देणेसाठी स्मृतिचिन्ह खरेदी करणे साठीचे दर उपलब्ध होणे बाबत   194
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,(यांत्रिकी उपविभाग) - विंधन विहीर खुदाई व कामे   101
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज - २ जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत खरेदी नोटीस   1980
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई - निविदा सुचना - पहिली वेळ , ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,(यांत्रिकी उपविभाग)   87
ग्रामपंचायत विभाग खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर दरपत्रक सूचना   710
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना (पाचवी मागणी ) 29-12-2017 ते 05-01-2018 2065
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( चतुर्थ मागणी )   2203
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( तृतीय मागणी )   2323
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन शासकीय कार्यालयासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणे   225
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा   40
पशुसंवर्धन विभाग एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम योजनेची यादी प्रसिद्धी देणेबाबत   3703
पशुसंवर्धन विभाग एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम योजनेची प्रसिद्धी देणेबाबत   1929
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना मुदतवाढ ( तृतीय मागणी )   1088
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना मुदतवाढ ( द्वितीय मागणी )   988
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी जाहीर ई - निविदा सूचना ( प्रथम मागणी )   1330
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - यांत्रिकी उपविभाग - निरुपयोगी व विनावापर पडून असलेली यंत्रसामग्री व वाहने यांचा जाहीर लिलाव   3345
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जि. प. सातारा कडील अभियानाच्या प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी साठी डीजीटल मिडिया व्हॅन सेवा पुरविणेसाठीचे दरपत्रकाबाबत   520
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (तृतीय मागणी)   805
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (द्वितीय मागणी)   735
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे (प्रथम मागणी)   1043
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - प्रसिद्धी फलक तयार करणे (फ्लेक्स छपाई)   595
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of A4 size papers   863
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - Supply of venile foam pading board   891
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग - जाहीर निविदा सुचना - वस्तू खरेदी करणे   156
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहीर ई-निविदा - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - खाजगी वाहने मासिक भाडेतत्वावर घेणे 16-07-2016 ते 22-07-2016 894
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग निर्मल भारत अभियान - खाजगी वाहने मासिक भाडे तत्वावर घेणेबाबतची जाहीर ई-निविदा सुचना (प्रथम मागणी) - अटी व शर्ती   55
लघुपाटबंधारे विभाग लघुपाटबंधारे विभाग (उत्तर) - जाहीर निविदा सुचना क्रमांक १ - प्रथम प्रसारण   39
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहिरात - पोस्टर छपाई करून घेणे 14-03-2016 ते 22-04-2016 472
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - जाहीर निविदा सुचना - स्वच्छता दिंडी साठी दरपत्रक मागविणेबाबत 30-06-2016 ते 14-07-2016 787
आरोग्य विभाग निविदा सुचना - आरोग्य विभाग - कंत्राटी स्वच्छता सेवक पुरविणे बाबत 08-01-2014 ते 31-03-2015 345
सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - ई-निविदा सूचना ०१/२०१५ - जिल्हा परिषद सातारा कडील गट क / गट ड संवर्गातील पदांच्या भरती ऑनलाईन पद्धतीने राबविणे 21-09-2015 ते 28-09-2015 53
महिला व बाल विकास विभाग जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सुचना - महिला व बाल विकास विभाग - नोटीस क्र. ८, १०, ११ 18-01-2016 ते 02-02-2016 23
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - यांत्रिकी उपविभाग - जिल्ह्यात सौर उर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना राबविणेसाठी दर निश्चित करणे 03-03-2016 ते 18-03-2016 1542
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ई-निविदा सुचना - ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग - सुचना क्र. २/२०१६ - विंधन विहीर खुदाई व कामे 04-05-2016 ते 07-11-2016 93