जाहिराती

जाहिराती

शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर   57
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - गटप्रवर्तक पदभरती - वर्तमानपत्रात पत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतील पदाच्या मानधनामधील बदलाबाबत 01-01-1900 ते 01-01-1900 283
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) व स्टाफ नर्स पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात   157
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - बॅंक सखी पदभरती जाहिरात व बॅंक सखी अर्जाचा नमुना   4433
आरोग्य विभाग District AIDS Prevention & control unit (DAPCUJ), Civil Hospital, Satara - Notice for engagement of various positions on contract basis under National AIDS Control Program (NACP-IV)   1662
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग ११ महिन्याकरिता भाडेतत्वावर वाहने घेणे व दरकरार करणेबाबत   170
आरोग्य विभाग Recruitment of Contractual Medical Officer for Health Wellness Center   1375
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग स्वयंसहाय्यता गटांचे अभिलेखे छपाई बाबत इच्छूक पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबत   771
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग संगणक संच(संगणक,युपिएस,प्रिंटर,अँटीव्हायरस) खरेदी बाबत इच्छूक पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबत   829
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागातील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात.   2292
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जिल्हास्तरीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात.   3043
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग Request for Quotation for Xerox of Various Pages   2597
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग Request for Quotation (RFQ) of Toner Refilling & computer maintenance for District Satara   3218
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग Invitation for Quotations for Supply of A4 size & Legal size Paper   916
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहीरात   143
बांधकाम विभाग निरुपयोगी व विनावापर असलेल्या वाहनांचा जाहिर लिलाव दिनांक : १४/०२/२०१८   67
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान   3306
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग स्वयंसहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई व संगणक संच बाबत इच्छूक पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबत   1572
अर्थ विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल पदाची जाहिरात, उमेदवारांस सूचना, अर्जाचा नमुना व संबधित शासन निर्णय   2582
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - यांत्रिकी उपविभाग - निरुपयोगी व विनावापर पडून असलेली यंत्रसामग्री व वाहने यांचा जाहीर लिलाव   3345
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जि. प. सातारा कडील अभियानाच्या प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी साठी डीजीटल मिडिया व्हॅन सेवा पुरविणेसाठीचे दरपत्रकाबाबत   520
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती   1595
कृषी विभाग जाहिरात - बैल जोडीचा जाहीर लिलाव   165
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहिरात - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती   99
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा : वर्ग ३ मधील सरळसेवा भरती जाहिरात सन २०१४   185
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात   55
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - पदभरती जाहिरात   1196
आरोग्य विभाग सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम - निव्वळ कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात   1206
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा - सन २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी नवीन सनदी लेखापालाची नेमणूक करणेबाबत जाहिरात   503
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - जुनी वाहने व यंत्रसामुग्री यांचा जाहीर लिलाव 10-04-2015 ते 18-04-2015 5156
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सातारा : कंत्राटी पद्धतीने पदभरती : जाहिरात 23-04-2015 ते 05-05-2015 127
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 03-06-2015 ते 15-06-2015 45