मान्यवर

मान्यवर

 श्री. जितेंद्र डुडी
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा श्री. जितेंद्र डुडी
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा
मा. श्रीमती याशनी नागराजन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद मा. श्रीमती याशनी नागराजन
(भा. प्र. से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्री.महादेव घुले  
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी .
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्री.महादेव घुले
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
रिक्त पद   
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्री. संतोष हराळे
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्री राहूल संपत कदम   
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्री राहूल संपत कदम
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. निलेश घुले
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद  मा. श्री. निलेश घुले
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्रीमती अर्चना वाघमळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्रीमती अर्चना वाघमळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद
श्रीमती रोहिणी ढवळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्रीमती क्रांती बोराटे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्व.वि.)
सातारा जिल्हा परिषद