मान्यवर

मान्यवर

 श्री. रुचेश जयवंशी
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा श्री. रुचेश जयवंशी
(भा. प्र. से)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
सातारा जिल्हा
मा. श्री. ज्ञानेश्वर खिलारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद मा. श्री. ज्ञानेश्वर खिलारी
(भा. प्र. से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्री.महादेव घुले 	
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	.
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्री.महादेव घुले
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्रीमती चंचल पाटील  
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्रीमती चंचल पाटील
प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्री.विकास सावंत  
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्री.विकास सावंत
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद
रिक्त पद
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद  रिक्त पद
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
सातारा जिल्हा परिषद
मा.श्रीमती अर्चना वाघमळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद  मा.श्रीमती अर्चना वाघमळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्रीमती रोहिणी ढवळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)
सातारा जिल्हा परिषद  श्रीमती रोहिणी ढवळे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)
सातारा जिल्हा परिषद
मा. श्री. किरण सायमोते
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पापु व स्व.वि.)
सातारा जिल्हा परिषद