माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

जिल्हा परिषदेतील जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची विभागनिहाय पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक दर्शविणारी माहिती

अ.क्र. विभागाचे नांव विभागाचा संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी जनमाहिती अधिकारी पदनाम अपिलीय अधिकारी पदनाम
1 सामान्य प्रशासन विभाग चौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३८१२६
कक्ष अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
2 ग्रामपंचायत विभाग चौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३८४३
अधिक्षक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं)
3 महिला व बाल विकास विभाग चौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३७५२
कक्ष अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मबाक)
4 बांधकाम दक्षिण विभाग तिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २२७९२७
शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता बांधकाम दक्षिण विभाग
5 पशुसंवर्धन विभाग तिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३७९३
पशुधन विकास अधिकारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
6 कृषि विभाग तिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३४१८६
जिल्हा कृषि अधिकारी कृषि विकास अधिकारी
7 अर्थ विभाग दुसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३८३२
लेखा अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
8 शिक्षण (प्राथ) विभाग दुसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३४८०७
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
9 बांधकाम उत्तर विभाग पहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३८१९०
उप कार्यकारी अभियंता तथा स्वीय सहाय्यक कार्यकारी अभियंता बांधकाम उत्तर विभाग
10 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा कक्ष पहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२९८८८
अधिक्षक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक)
11 आरोग्य विभाग पहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३०२५
प्रशासन अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी
12 लघुपाटबंधारे विभाग तळमजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२७९९८
शाखा अभियंता कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग
13 समाजकल्याण विभाग
तळमजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२८७६४
अधिक्षक जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
14 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग विस्तारीत जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३०२२६
उप कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
15 शिक्षण माध्यमिक विभाग विस्तारीत जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३५२२
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
16 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सातारा जि.प विस्तारीत इमारतीचे नजीक सातारा
02162-234189
सहाय्यक लेखा अधिकारी प्रकल्प संचालक

पंचायत समिती स्तरावरील जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची विभागनिहाय पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक दर्शविणारी माहिती

अ.क्र. विभागाचे नांव विभागाचा संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी जनमाहिती अधिकारी पदनाम अपिलीय अधिकारी पदनाम
1 पं.स.सातारा 02162-234291 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
2 पं.स.जावली 02378-285226 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
3 पं.स.महाबळेश्वर 02162-260249 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
4 पं.स.वाई 02167-227034 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
5 पं.स.खंडाळा 02169-252124 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
6 पं.स.फलटण 02166-222214 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
7 पं.स.माण 02165-220226 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
8 पं.स.खटाव 02161-231237 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
9 पं.स.कोरेगांव 02163-220262 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
10 पं.स.कराड 02164-222221 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी
11 पं.स.पाटण 02378-283028 सहा.प्रशा.अधि गट विकास अधिकारी

माहितीचा अधिकार अधिनियम 4(ब)(1) नुसार 17 बाबींची माहिती