माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

जिल्हा परिषदेतील जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची विभागनिहाय पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक दर्शविणारी माहिती

अ.क्र.विभागाचे नांवविभागाचा संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनीजनमाहिती अधिकारी पदनामअपिलीय अधिकारी पदनाम
1सामान्य प्रशासन विभागचौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३८१२६
कक्ष अधिकारीउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
2ग्रामपंचायत विभागचौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३८४३
अधिक्षकउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं)
3महिला व बाल विकास विभागचौथा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३७५२
कक्ष अधिकारीउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मबाक)
4बांधकाम दक्षिण विभागतिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २२७९२७
शाखा अभियंताकार्यकारी अभियंता बांधकाम दक्षिण विभाग
5पशुसंवर्धन विभागतिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३३७९३
पशुधन विकास अधिकारीजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
6कृषि विभागतिसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२- २३४१८६
जिल्हा कृषि अधिकारीकृषि विकास अधिकारी
7अर्थ विभागदुसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३८३२
लेखा अधिकारीमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
8शिक्षण (प्राथ) विभागदुसरा मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३४८०७
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
9बांधकाम उत्तर विभागपहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३८१९०
उप कार्यकारी अभियंता तथा स्वीय सहाय्यककार्यकारी अभियंता बांधकाम उत्तर विभाग
10एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा कक्षपहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२९८८८
अधिक्षकउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक)
11आरोग्य विभागपहिला मजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३०२५
प्रशासन अधिकारीजिल्हा आरोग्य अधिकारी
12लघुपाटबंधारे विभागतळमजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२७९९८
शाखा अभियंताकार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग
13समाजकल्याण विभाग
  •  
तळमजला जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२२८७६४
अधिक्षकजिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
14ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागविस्तारीत जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३०२२६
उप कार्यकारी अभियंताकार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
15शिक्षण माध्यमिक विभागविस्तारीत जि.प. इमारत सातारा
०२१६२-२३३५२२
उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
16जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा साताराजि.प विस्तारीत इमारतीचे नजीक सातारा
02162-234189
सहाय्यक लेखा अधिकारीप्रकल्प संचालक

पंचायत समिती स्तरावरील जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची विभागनिहाय पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक दर्शविणारी माहिती

अ.क्र.विभागाचे नांवविभागाचा संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनीजनमाहिती अधिकारी पदनामअपिलीय अधिकारी पदनाम
1पं.स.सातारा02162-234291सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
2पं.स.जावली02378-285226सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
3पं.स.महाबळेश्वर02162-260249सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
4पं.स.वाई02167-227034सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
5पं.स.खंडाळा02169-252124सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
6पं.स.फलटण02166-222214सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
7पं.स.माण02165-220226सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
8पं.स.खटाव02161-231237सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
9पं.स.कोरेगांव02163-220262सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
10पं.स.कराड02164-222221सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी
11पं.स.पाटण02378-283028सहा.प्रशा.अधिगट विकास अधिकारी

माहितीचा अधिकार अधिनियम 4(ब)(1) नुसार 17 बाबींची माहिती