जिल्हा स्तर - पदाधिकारी

जिल्हा स्तर - पदाधिकारी

अध्यक्ष
|
उपाध्यक्ष
|
बांधकाम व आरोग्य
समिती सभापती
शिक्षण व अर्थ
समिती सभापती
महिला व बालविकास
समिती सभापती
समाज कल्याण
समिती सभापती
|
स्थायी समिती
अर्थ समिती
शिक्षण समिती
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
आरोग्य समिती
बांधकाम समिती
कृषी समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
समाज कल्याण समिती
महिला व बालविकास समिती